Database backup

Backup-regularly

Postoje dvije osnovne komande za kreiranje kopije SQL Server baze. To su:

BACKUP DATABASE
BACKUP LOG

Ove komande imaju mnoštvo opcija koje vam pomažu da kreirate full, differential, file, transaction log backups, itd…

 

BACKUP DATABASE

Kreiranje full backup-a na disk
Komanda BACKUP DATABASE ImeBaze.  “TO DISK” opcija specificira da će kopija biti snimljena na disk. Dodatno, potrebno je specificirati lokaciju i naziv fajla koji se kreira.

BACKUP DATABASE ImeBaze 
TO DISK = 'C:\NazivFajla.BAK'
GO

Kreiranje diferencijalnog backup-a
Ova komanda dodate “WITH DIFFERENTIAL” opciju. Time se kreira kopija koja sadrži sve promjene od zadnjeg FULL backup-a.

BACKUP DATABASE ImeBaze 
TO DISK = 'C:\NazivFajla.BAK' 
WITH DIFFERENTIAL 
GO

Kreiranje file level backup-a
Ova komanda koristi “WITH FILE” opciju da specificira fajl za backup.  Neophodno je da se specificira logičko ime fajla u bazi (koje možete dobiti komandom sp_helpdb ‘ImeBaze’).

BACKUP DATABASE TestniBackup FILE = 'TestniBackup'
TO DISK = 'C:\TestniBackup_TestniBackup.FIL'
GO

Kreiranje filegroup backup-a
Ova komanda koristi “WITH FILEGROUP” opciju da specificira filegroup backup.  Neophodno je da se specificira filegroup ime iz baze (koje možete dobiti komandom sp_helpdb ‘ImeBaze’).

BACKUP DATABASE TestniBackup FILEGROUP = 'filegroupIme' 
TO DISK = 'C:\TestniBackup_filegroupIme.FLG'
GO

Kreiranje full backup-a u više manjih fajlova
Ova komanda koristi “DISK” opciju da kreira više fajlova umjesto jednog velikog fajla.

BACKUP DATABASE ImeBaze 
TO DISK = 'C:\NazivFajla_1.BAK',
DISK = 'D:\NazivFajla_2.BAK',
DISK = 'E:\NazivFajla_3.BAK'
GO

Kreiranje full backup-a zaštićenog lozinkom
Ovom komandom kreira se backup sa lozinkom koja se mora unijeti da bi se uradio restore.

BACKUP DATABASE ImeBaze 
TO DISK = 'C:\NazivFajla.BAK',
WITH PASSWORD = 'Pa$w0rd'
GO

Kreiranje full backup-a sa prikazanim progresom
Ova komanda kreira full backup i prikazuje progres kreiranja u procentima. Po defaultu se prikazuje progres na svakih 10%.

BACKUP DATABASE ImeBaze 
TO DISK = 'C:\NazivFajla.BAK',
WITH STATS
GO

Ili se mogu navesti procenti, npr. 5%.

BACKUP DATABASE ImeBaze 
TO DISK = 'C:\NazivFajla.BAK',
WITH STATS = 5
GO

Kreiranje backup-a sa dodatnim opisom
Ovom komandom se dodaje opis kreiranom backupu. Opis se može iskoristiti kad se radi restore da se vidi npr. šta sadrži backup.
Opis može sadržavati do 255 karaktera.

BACKUP DATABASE ImeBaze 
TO DISK = 'C:\NazivFajla.BAK',
WITH DESCRIPTION = 'Backup moje baze prije migracije'
GO

Kreiranje više kopija istog backup-a (mirrored backup)
Moguće je kreirati više kopija istog backupa na više lokacija. Moguće je definisati putanju za lokaciju svake kopiju backupa.

BACKUP DATABASE ImeBaze 
TO DISK = 'C:\NazivFajla.BAK',
MIRROR TO DISK =  'D:\NazivFajla_Mirror.BAK'
WITH FORMAT
GO

Korištenje više opcija istovremeno
U ovom primjeru je prikazano kako koristiti više navedenih opcija istovremeno.

BACKUP DATABASE ImeBaze 
TO DISK = 'C:\NazivFajla.BAK',
MIRROR TO DISK =  'D:\NazivFajla_Mirror.BAK'
WITH FORMAT, STATS, PASSWORD = 'Pa$w0rd'
GO

You may also like...